Ideologie egoismu

Flyboarding

Neoliberální teoretikové a praktici razí stále zásady nevměšování státu do života člověka, ačkoliv tím míní zejména nevměšování státu do pochybných podnikatelských praktik a rezignaci státní moci na kontrolní pravomoci, dohlížející na dodržování zákonů. Ideologie volného trhu je inspirována evoluční teorií přirozeného výběru, hlásající, že v přírodě přežívají ti silnější a schopnější a tím se uchovávají nejcennější genetické vlastnosti, nejcennější pro daný druh. Tato ideologie anarchie a bezohlednosti také počítá s tím, že k odchodu do důchodu je možno přistoupit kdykoliv, ale člověk si na to musí sám našetřit a na stará kolena se sám zajistit.

Přírodní zákonitosti

Bohužel, neoliberální věrozvěstové sobectví pomíjejí nesčetné množství příkladů právě z přírody, kde drtivá většina živočichů, a to nejen vyšších, vykazuje jednoznačně solidární sociální chování.